صعود زمستانه اعضا باشگاه دماوند به قله سبلان

نفرات شرکت کننده : آقایان سعید مقدسی – میلاد حسام